Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2 Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Szanuje indywidualne prawo do własnych przekonań i poglądów.

§ 3 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Siedzibą władz naczelnych jest miasto Warszawa.

§ 4 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 5 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, także wówczas gdy są pracownikami stowarzyszenia.

§ 6 Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.

§ 7 Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 8 Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 9 Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1. reprezentowanie interesów zawodowych zrzeszonych członków Stowarzyszenia,
2. popieranie sztuki kulinarnej i cukierniczej,
3. kultywowanie narodowych i regionalnych tradycji kulinarnych i cukierniczych,
4. uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych członków,
5. rozwijanie i kształtowanie wzorców racjonalnego żywienia w społeczeństwie,
6. poznawanie tradycji kulinarnych innych narodów,
7. uzyskanie członkostwa światowego Stowarzyszenia Związków Kucharzy /WACS/.

§ 10 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i przeprowadzanie pokazów, wystaw, konkursów,
2. udział członków w pokazach, wystawach i konkursach regionalnych, krajowych i międzynarodowych,
3. rozwijanie wszelkich form samokształcenia,
4. zyskiwanie informacji o światowych tendencjach sztuki kulinarnej i cukierniczej oraz wiedzy w zakresie norm żywienia, a także najnowszych urządzeniach i maszynach gastronomicznych,
5. organizowanie spotkań koleżeńskich,
6. dążenie do zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu kucharzy i cukierników.
7. współpracowanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
8. popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kucharzy i cukierników, kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków,
9. obronę interesów zawodowych,
10. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.